Hestructurering

Onder herstructurering wordt verstaan:
Alle eenmalige ingrepen op het bedrijventerrein, die tot doel hebben de veroudering van het terrein als geheel te bestrijden en die niet tot het reguliere onderhoud worden gerekend.

Revitalisering: een forse integrale verbetering van een verouderderd terrein met behoud van bestaande economische functies.

De Revitalisering bestaat uit 5 fases , per fase word aangegeven wie betrokken kunnen worden, wat er gedaan moet worden en welke resultaten beoogd worden. in de onderstaande paragrafen staan de verschillende fasen toegelicht.

In deze fase neemt de initiatiefnemer, vaak de gemeente of ondernemers, contact op met vertegenwoordigers van het bedrijfsleven om te onderzoeken hoe het herstructureringsproces kan worden vormgegeven en wat de globale vraagstelling en/of doelstelling is.

Oost NV voert met de gemeente en het bedrijfsleven verkennende gesprekken. Op Basis van deze verkenning en de globale vraag en/of doelstelling, scrijft Oost NV een startnotitie. Deze beschrijft het proces, welke doorlopen moet worden in de orientatiefase om het herstructureringsproject vorm te geven.
Knelpunten op verouderde bedrijventerreinen
  • externe en interne ontsluiting: aansluiting wegennet, verkeersbeweging in relatie tot omliggende wijken;

  • Congestie en parkeerproblemen op terrein, wegcapaciteit/structuurterrein;

  • Inrichting terrein en ruimtegebrek:onvoldoende expansiemogelijkheden, niet uitgegeven bedrijfskavels, leegstand oudere bedrijfsgebouwen;

  • Milieu: beperkte milieuruimte, bedrijfsimmobiliteit door bodemverontreiniging;
  • Presentatie van het terrein: verpauperde uitstraling, leegstaande bedrijfsgebouwen, parkeer- en opslagproblemen, imago terrein

  • Bestuurlijke en beleidsmatige knelputen: organisatie, deskndigheidd, werkgelegenheid, gebrek aan samenwerking tussen de bedrijven

  • Knelpunten van financiele aard.